top of page
RO

Ce tip de informații colectăm?

Primim, colectăm și stocăm orice informație pe care o introduceți pe site-ul nostru web sau ne furnizați în orice alt mod. În plus, colectăm adresa de protocol de Internet (IP) utilizată pentru a vă conecta computerul la Internet; log in; Adresa de e-mail; parola; informații despre computer și conexiune și istoricul achizițiilor. Putem folosi instrumente software pentru a măsura și a colecta informații despre sesiune, inclusiv timpii de răspuns din pagină, durata vizitelor la anumite pagini, informații despre interacțiunea paginii și metodele utilizate pentru a naviga în afara paginii. De asemenea, colectăm informații de identificare personală (inclusiv nume, e-mail, parolă, comunicări); detalii de plată (inclusiv informații despre cardul de credit), comentarii, feedback, recenzii despre produse, recomandări și profil personal.

Cum colectăm informații?

Când efectuați o tranzacție pe site-ul nostru web, ca parte a procesului, colectăm informații personale pe care ni le furnizați, cum ar fi numele, adresa și adresa de e-mail. Informațiile dumneavoastră personale vor fi utilizate numai pentru motivele specifice menționate mai sus.

De ce colectăm astfel de informații personale?

Colectăm astfel de informații non-personale și personale în următoarele scopuri:

Pentru a furniza și opera Serviciile;

Pentru a oferi utilizatorilor noștri asistență continuă și suport tehnic;

Pentru a putea contacta vizitatorii și utilizatorii noștri cu notificări generale sau personalizate legate de servicii și mesaje promoționale;

Pentru a crea date statistice agregate și alte informații nepersonale agregate și/sau deduse, pe care noi sau partenerii noștri de afaceri le putem folosi pentru a furniza și îmbunătăți serviciile noastre respective;

Pentru a respecta orice legi și reglementări aplicabile.

Cum stocăm, folosim, partajăm și dezvăluim informațiile personale ale vizitatorilor site-ului nostru?

Compania noastră este găzduită pe platforma Wix.com. Wix.com ne oferă platforma online care ne permite să vă vindem produsele și serviciile noastre.
Datele dvs. pot fi stocate prin stocarea de date Wix.com, bazele de date și aplicațiile generale Wix.com. Îți stochează datele pe servere securizate în spatele unui firewall.
Toate gateway-urile de plată directe oferite de Wix.com și utilizate de compania noastră respectă standardele stabilite de PCI-DSS, astfel cum sunt gestionate de PCI Security Standards Council, care este un efort comun al unor mărci precum Visa, MasterCard, American Express și Discover. Cerințele PCI-DSS ajută la asigurarea gestionării în siguranță a informațiilor despre cardul de credit de către magazinul nostru și furnizorii săi de servicii.

Cum comunicăm cu vizitatorii site-ului dvs.?

Vă putem contacta pentru a vă notifica cu privire la contul dvs., pentru a remedia problemele legate de contul dvs., pentru a rezolva o dispută, pentru a colecta taxe sau bani datorați, pentru a vă sonda opiniile prin sondaje sau chestionare, pentru a trimite actualizări despre compania noastră sau dacă este necesar în alt mod. pentru a vă contacta pentru a aplica Acordul nostru de utilizare, legile naționale aplicabile și orice acord pe care l-am putea avea cu dvs. În aceste scopuri, vă putem contacta prin e-mail, telefon, mesaje text și poștă.

Cum își pot retrage consimțământul vizitatorii site-ului nostru?

Dacă nu doriți să vă mai procesăm datele, vă rugăm să ne contactați la adresa office@mivaelco.ro

Actualizari de confidentialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate în orice moment, așa că vă rugăm să o revizuiți frecvent. Modificările și clarificările vor intra în vigoare imediat după publicarea lor pe site. Dacă aducem modificări materiale acestei politici, vă vom anunța aici că aceasta a fost actualizată, astfel încât să știți ce informații colectăm, cum le folosim și în ce circumstanțe, dacă este cazul, folosim și/sau dezvăluim aceasta.

Întrebări și informațiile noastre de contact
Dacă doriți: să accesați, să corectați, să modificați sau să ștergeți orice informație personală pe care o avem despre dvs., sunteți invitat să ne contactați la office@mivaelco.roENG

What type of information do we collect?

We receive, collect and store any information you enter on our website or provide us in any other way. In addition, we collect the Internet protocol (IP) address used to connect your computer to the Internet; login; e-mail address; password; computer and connection information and purchase history. We may use software tools to measure and collect session information, including page response times, length of visits to certain pages, page interaction information, and methods used to browse away from the page. We also collect personally identifiable information (including name, email, password, communications); payment details (including credit card information), comments, feedback, product reviews, recommendations, and personal profile.

How do we collect information?

When you conduct a transaction on our website, as part of the process, we collect personal information you give us such as your name, address and email address. Your personal information will be used for the specific reasons stated above only.

Why do we collect such personal information?


We collect such Non-personal and Personal Information for the following purposes:

To provide and operate the Services;

To provide our Users with ongoing customer assistance and technical support;

To be able to contact our Visitors and Users with general or personalized service-related notices and promotional messages;

To create aggregated statistical data and other aggregated and/or inferred Non-personal Information, which we or our business partners may use to provide and improve our respective services;

To comply with any applicable laws and regulations.

How do we store, use, share and disclose our site visitors' personal information?

Our company is hosted on the Wix.com platform. Wix.com provides us with the online platform that allows us to sell our products and services to you.
Your data may be stored through Wix.com’s data storage, databases and the general Wix.com applications. They store your data on secure servers behind a firewall.
All direct payment gateways offered by Wix.com and used by our company adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, MasterCard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of credit card information by our store and its service providers.

How do we communicate with your site visitors?

We may contact you to notify you regarding your account, to troubleshoot problems with your account, to resolve a dispute, to collect fees or monies owed, to poll your opinions through surveys or questionnaires, to send updates about our company, or as otherwise necessary to contact you to enforce our User Agreement, applicable national laws, and any agreement we may have with you. For these purposes we may contact you via email, telephone, text messages, and postal mail.

How can our site visitors withdraw their consent?

If you don’t want us to process your data anymore, please contact us at
office@mivaelco.ro

Privacy policy updates

We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we make material changes to this policy, we will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we use and/or disclose it.

Questions and our contact information
If you would like to: access, correct, amend or delete any personal information we have about you, you are invited to contact us at office@mivaelco.ro

Contact

Str. George Bacovia, Nr. 35A,

Sector 4, Bucuresti, Romania.

021.3374777

0720.301.160

0730.556.211

  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page